Καμαράδος, Νηλέας - Kamarados, Nileas (1847 - 1922)

Logo
Κωδικός αναγνώρισης

 

Κωδικός αναγνώρισης / Reference code
GR-As-NKA-0202
Τίτλος / Title
Αρχείο Νηλέα Καμαράδου / Nileas Kamarados Archive
Χρονολογία (ες) / Date (s)
1847-1922
Επίπεδο περιγραφής / Level of description
Αρχείο / Archive
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής / Extent and medium of the unit of description
30 κουτιά με χειρόγραφα βυζαντινής σημειογραφίας
• 4 κουτιά με χειρόγραφα ευρωπαϊκής σημειογραφίας
2 κουτιά με διασκευές
8 κουτιά με κείμενα
• 5 κουτιά με εκδόσεις
2 κουτιά με προγράμματα και φωτογραφίες.

•    30 boxes with manuscripts of Byzantine music
•    4 boxes with European notation manuscripts
•    2 boxes with transcriptions
•    8 boxes with texts
•    5 boxes with editions
•    2 boxes with programs and photographs

Όνομα παραγωγού (ών) / Name of creators
Καμαράδος, Νηλέας, Βλαχόπουλος, Νικόλαος / Kamarados, Nileas, Vlachopoulos, Nikolaos
Βιογραφικό σημείωμα / Biographical history

Ο Νηλέας Καμαράδος (1847-1922) καταγόταν από τη Χίο και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Κωνσταντινούπολη, όπου σπούδασε πρακτική της ψαλμωδίας κοντά στον Γεράσιμο Κανελλίδη, θεωρία με τον Παναγιώτη Κιλτσανίδη και γραφή της ευρωπαϊκής μουσικής με τον Ιωάσαφ τον Ρώσσο. Όντας ερευνητής της βυζαντινής μουσικής, δημοσίευσε πολλές μελέτες , κυρίως πάνω στο ρυθμό και το βυζαντινό τονικό σύστημα.  Δίδαξε και ανέδειξε πολλούς μαθητές, διαπρεπείς μουσικολόγους και ιεροψάλτες.  Ως πρωτοψάλτης διακρίθηκε για το "ίδιο" (ιδιαίτερο) ψαλτικό ύφος που αποτέλεσε "Σχολή". Από τα πιό γνωστά μαθήματα είναι τα "Πολλαπλά", "Κύριε ελέησον" και το "Δύναμις Άγιος ο Θεός".

Nileas Kamarados came from the island of Chios and lived most of his life in Istanbul where he studied psalmody with Gerasimos Kanellidis, music theory with Panagiotis Kiltsanidis and European music with Ioasaf the Russian. As a researcher of Byzantine Music he published many studies, mostly on rhythm and the Byzantine tonal system.
He taught and mentored many students, who later became distinguished musicologists and chanters. As a “Protopsaltis” (first chanter), he made a name for his own special chanting style, which evolved to a “Scholi” (“School”). Some of his most well known courses were the “Pollapla”, “Kyrie eleison”, and “Dynamis Agios o Theos”.

Διαδικασία πρόσκτησης Το αρχείο περιήλθε στη κατοχή της Βιβλιοθήκης ύστερα από αγορά στις 21/03/1996
Παρουσίαση περιεχομένου Το αρχείο αποτελείται από εκκλησιαστικά μέλη και κείμενα γραμμένα από το τέλος του 18ου έως τα μέσα του 20υ αιώνα. Μετά το θάνατο του μουσικοδιδασκάλου, το αρχείο περιήλθε στον γαμπρό του, Νικόλαο Βλαχόπουλο, ο οποίος αντέγραψε, ταξινόμησε και εμπλούτισε το υπάρχον υλικό.
Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού.
Σύστημα Ταξινόμησης Το αρχείο έχει ταξινομηθεί με θεματική σειρά.
Όροι πρόσβασης Η Πρόσβαση στο φυσικό υλικό είναι ελεύθερη. Επιτρέπεται η λήψη αντιγράφων έτσι όπως ορίζεται α΄π τον Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.
Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων / Language/scripts of material
Ελληνικά / Greek